1)VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

2)KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kanun ve tebliğlerde belirtilen kişisel verileriniz;

) Eğitim faaliyetleri kapsamında kurs kayıtlarını yapabilmek,

) Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

) Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapabilmek,

) Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

) Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

) Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

) Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,

) Hizmet binamız içinde güvenlik kameraları marifetiyle kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak,

) Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunan kişilerin, iletişim ve adres bilgileri gerektiğinde ilgi kişi ile iletişim kurabilmek,

) İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

) İş birliği, ortak iş yapma işlemleri sırasında kullanmak, için alınmaktadır.

3)KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Üsküdar Belediyesi tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4)KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler “İlgili kişinin açık rızası”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak matbu yöntemler, elektronik ortamlar ve kamera kayıtları üzerinden herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır.

5)11. MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLAR

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.uskudar.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya uskudarbelediyesi@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.